ප්‍රගති හඳහනේ ඇති විශේෂාංග
Back
Next
Copyright © 2007-2014 softdevex Co.(PVT) LTD | powerd by softdevex
ලග්න ගෝචර හා ග්‍රහ මාරු අලුත් අවුරුදු උදාව
ජ්‍යෝතිෂය කාර්යාල ගිණුම් කරණය
රාහු කාලය යම  කාලය  ගුලික කාලය
ප්‍රගති දින පංචානංගය
අන්තර්ජාලය මගින් ස්වයන්ක්‍රයව යාවත්කාලින කිරීම
පොරොන්දම් හා විශ්ලේෂණය
කේන්දර තොරතුරු දත්ත ගබඩා කිරීම
සම්මත කාල හා Daylight saving අන්තර්ජාලය හරහා ස්වයංක්‍රයව යාවත්කාලීන විම.
සියලු සුභ මුහුර්ත සැදීම පුද්ගලයට අනුවම තත්කාල කේන්ද්‍රය
පලාපල පදසකසනය
භාව කේන්දරය (ශ්‍රීපති/ප්ලැසිඩස්), ක්‍රිශ්ණ මූර්ති පද්ධතිය හා ක්‍රිශ්ණ මූර්ති ප්‍රශ්ණ කේන්දර (1-249) සූරිය හා චන්ද්‍ර කේන්ද්‍රය
ග්‍රහ දෘෂ්ටි, රාශි දෘෂ්ටි, ග්‍රහ යෝග, අස්ත ග්‍රහයන් ආදිය,වර්ග කේන්දර ද්ශ්ටි වගු
ලග්න හා ජන්ම ඒරාෂ්ඨක
යෝගිනී/විම්ශෝත්තරී/අෂටෝත්තටරි දශා  අන්තර් දශා දක්වා
මුද්‍රණ සැලසුම් කරණය
පලාපල ක්‍රමාරෝපණය
ප්‍රගති සයන හා නිරයන ග්‍රහස්පුථ ලිත
නවානංශක මාරුව කැමති පරිදි වෙනස් කිරීම
වර්ග කේන්දර,යෝග, ආරූඩ පාද, අරගලා, චර කාරකත්ව, සහම, අෂ්ඨක වර්ග,
උප ග්‍රහයන් (ගුලික,මාන්දි,කෝදණ්ඩ...,ධූම, ව්‍යාපත,ඉන්ද්‍රචාප,පරිවේශ ආදී)
උච්ච සතුරු මිතුරු නීචාදී ග්‍රහ බල හා බාල කුමාර තරුණ වෘධ ආදීය සනයාදී අවස්ටා
Sample Print Out
ප්‍රදාන වින්ඩෝව
ප්‍රදාන වින්ඩෝව
Screen Shots