ප්‍රගති හඳහන වෘතිමය ජෝතිෂ්‍ය මෘදුකාංගය 
Back
Next
Copyright © 2007-2014 softdevex Co.(PVT) LTD | powerd by softdevex
පහසු ගෙවීමෙ ක්‍රමය
හදුන්වා දීමේ විශේෂ විශේෂීත මිළ
LKR : 50000:00
ප්‍රගති මෘදුකාංගය මිළ
LKR : 100000:00
( 50 % Discount )
මෙම දීමනාව සීමිත කාලසීමාවක් පමණයි
ඔබත් ජෝතිෂ්‍ය කාර්යාලයක් පවත්වාගෙන යන ජෝතිර්වීදියෙක් ඔබගේ සියලුම කටයුතු ඉතාමත් පහසුවෙන් හා කාර්යක්ෂමව කළමනාකරණය සදහා ඔබත් ප්‍රගති මෘදුකාංගය බාවිතා කර වෙනස වටහා ගන්න.
මුලික ගෙවීම
LKR: 4500:00
LKR: 3500:00         ×       13            =     LKR : 50000.00
ඔබට ප්‍රගති මෘදුකාංගය මිලදී ගැනීමෙන් පසු උවද ඔබ ගැන අසතුටු නම් දින 30ක් ඇතුලත අපවෙත ලබා දීමෙන් පසු සම්පුර්ණ මුදල ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් ඇත.
ඉතිරි මුදල මාසිකව ගෙවීමේ පහසුව
ප්‍රගති මෘදුකාංගය ලබා ගතහැකි ක්‍රම
අපගේ ප්‍රදාන කාර්යාලය පැමිණ හෝ දුරකටනය අමතා ඇනවුම කරන්න.
ඇනවුම කල පසු ඔබට තාපැල්  මාර්ගයෙන් මුලික මුදල ගෙවා ලබා ගන්න
සැලකිය යුතුයි: මෙම දීමනාව සීමිත කාලසීමාවක් පමණයි
LKR :10000:000
LKR: 5000:00         ×       18            =     LKR : 100000.00
OFF
ON
ඉතිරි මුදල මාසිකව අප සමාගමේ ගිණුමට බැර කර යුතු වේ.