‌පො‌රොන්දම් පරික්ෂාව
ලහිරි හා  ක්‍රිෂ්ණමූර්ති
ප්‍රගති පංචාංග ග්‍රහස්ඵුට ලිත
සුභ මුහුර්ථ සැදීම
ප්‍රගති හඳහන ‌ජ්‍යෝතිෂය  මෘදුකාංගය
ප්‍රගති හදහන නමින් ජෝතිෂ්‍යය මෘදුකාගයක් නිර්මාණයවීමට ප්‍රධනාතම හේතුව වුයේ ශ්‍රී ලාංකිය ජෝතිෂයවේදීන් සදහා නිවැරදී තොරතුරු ඇතුලත් ජෝතිෂ්‍යය මෘදුකාගයක් නොමැති වීමයි. මෙම හේතුවෙන් ජෝතිෂ්‍යයවේදීන් දැඩි අපහසුතවයකට පත් අතරම මින් පෙර පැවති මෘදුකාග වලින් නිවැරදි තොරතුරු ලබා ගැනීමට නොහැකි වීමෙන් ජෝතිෂ්‍යය සේවා ලබා ගැනීමට පැමිණි පිරිස එය ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට පෙලබිණි. මේ සාධකය මුල් කර ගනිමින් ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමාන ජෝතිෂ්‍යය සංගමයන් හා අප සමාගම එක් වී නිවැරදි කාර්යක්ෂම මෘදුකාගයක් වශයෙන් " ප්‍රගති හදහන" හදුන්වා දී ඇත.
දිවයිනේ ප්‍රවීනම ජෝතිෂ්‍යයවෙදීන්ගේ කාර්යාලවල වර්ෂයකට අධික කාලයක් මෙහි නිවැරදිතාවය පරික්ෂා කර පසු දිවයින පුරා විසිරි සිටින අනිකුත් ජෝතිෂ්‍යයවෙදීන් සදහා ප්‍රගති මෘදුකාගය ලබා ගැනීමට අවස්ථාව දැන් උදා කර දී ඇත.
ප්‍රගති මෘදුකාගය මගින් ජෝතිෂ්‍යය කාර්යාලයකට අවශ්‍ය සියලුම කටයුතු ඉතා පහසුවෙන් හා කඩිනමින් සිදුකර ගැනීමේ හැකියාව පවතී. සිහල භාෂාවෙන් හැසිරවීමේ හැකියාව ලබා දී ඇති නිසාවෙන් සාමාන්‍ය පරිගණක දැනුම ඇති අයකුට හැසිරවීමේ පහසුව ලබා ගත හැක. ප්‍රගති මෘදුකාගය  අන්තර්ජාලය යාවත්කාලීන වීම සිදුකරන අතර එය ප්‍රවීන ජෝතිෂයවීදින්ගේ පුර්ණ අනු දැනුම මත සිදු කෙරේ.
Back
Next
Copyright © 2007-2014 softdevex Co.(PVT) LTD | powerd by softdevex
 
ප්‍රගති මුද්‍රණ සැලසුම් කරණය
දින පංචාග විශේෂාංගය
දරු පල මුහුර්ත
ගෝචරය හා අලුත් අවුරුදු උදාව
දේශීය හා විදේශීය කේන්දර
ලහිරි හා කිර්ශ්නමුර්ති පද්ධතිය
පොරොන්දම් හා විශ්ලේෂණය
සියලු සුභ මුහුර්ත සැදීම පුද්ගලයට අනුවම
පංච පක්ෂි මුහුර්ත
ප්‍රගති නිරායන / සායන ග්‍රහස්පුට ලිත
නාමකරණය
පලාපල පදසකසනය
තත්කාල කේන්ද්‍රය හා කිර්ණමුර්ති  අංක විද්‍යාව
ප්‍රග‌‌ති මෘදුකාගයේ විශේෂාංග
ජ්‍යෝතිෂය කාර්යාල ගිණුම් කරණය
වාස්තු විද්‍යාව (නිර්මාණ වෙමින් පවතී)

ලංකා‌වේ ‌ජේ‌යෝතිෂ්‍ය‌වෙිදීන්    භාවිතා කරන ලහිරි හා ක්‍රිෂ්ණමූර්ති යන ක්‍රම ‌දේශීය හා වි‌දේශීය ‌කේන්ද්‍රරගණනය කර සදා ගැනී‌මේ හැකියාවක් ඇත ක්‍රිෂ්ණමූර්ති අංක විද්‍යාව හා ලහිරි තත්කාල ක්‍රමය භාවිතා කිරී‌මේ හැකියාවක් ඇත.

ප්‍රගති මෘදුකාංග‌යේ ‌පො‌රොන්දම් පරික්ෂා‌වේ ‌දෙ‌දෙනා‌ගේ ‌පො‌රොන්දම් පරික්ෂා කර වාර්තාවක් ලබා ‌දෙන අතර, ‌ජො‌යෝතිෂ්‍ය‌වේදියා හට එය ‌‌වෙනස් කිරී‌මේ හැකියාව ලබා දී ඇත.


ප්‍රගති පංචාංග ග්‍රහස්ඵුට ලිත  වසර 1900 හා ඉදිරි වර්ෂ වල පංචාංග හා ග්‍රහස්ඵුටතොරතුරු ඉතාමත් පහසු‌වෙන් ලබා ගැනී‌මේ හැකියාවක් හාමෙහි දැනට භාවිතා කරන අයනාමිස ක්‍රම නක්ෂත්‍ර කාල තම කැමති පරිදි  ගණනය කර බලා ගැනී‌ම හැකියාව ඇත
ප්‍රගති සුභ මුහුර්ථ ‌සැදීම සදහා වි‌‌‌ශේෂ වන්‌නේ ‌ජො‌යෝතිෂ්‍ය ‌වේදීයා‌ගේ දැනුම පරිදී ‌මෙම මුහුර්ථ සදා ගැනීම සදහා මුලධර්මයන් අතුලත් කර  සුභ මුහුර්ථ අදාල පුද්ගලයාට ලබා දී‌මේ හැකියාවයි.‌මෙමගින් සැම මුහුර්ථයක් කාල පරාසය අනුව හා තත්කාල ‌කේන්ද්‍රර සහිතව ලබා ගත හැක.
SoftDevex Pragathi Astrology is the most advanced Sinhalese astrology software that is being developed by a Sri Lankan software development firm. It has been developing continuously since 2012, first being given private access to only a handful of professional astrologers in order to develop this software to the needs of Sri Lankan astrologers. After more than a year of continuous development we are proud to present you the most sophisticated yet very much user friendly Sri Lankan astrology software up to date. SoftDevex Pragathi Astrology is also the first Astrology software that has the ability to update itself automatically so if you have an internet connection you have the latest features as soon as we release it free of charge based on your feedback and suggestions.